My przedstawiciele Stowarzyszeń, Fundacji , Wspólnot, Związków i Organizacji Pracodawców i Pracobiorców i innych pozarządowych organizacji społecznych, kierując się wyłącznie interesem Narodu i działając na rzecz wspólnego dobra jakim jest Rzeczypospolita Polska zawieramy Porozumienie, którego celem jest zjednoczenie wysiłków ku odzyskaniu własnego, suwerennego,sprawiedliwego i sprawnego Państwa, zawłaszczonego przez partyjno-urzędnicze klany ukształtowane magdalenkowym porozumieniem w 1989 roku.
Naszym naczelnym celem jest przywrócenie Państwa Obywatelom i doprowadzenie do stanu, w którym państwo będzie się troszczyło o interes Narodowy i Obywatelski a nie o interesy rządzących tzw. „elit”.
Będziemy zmierzać do takich zmian w legislacji aby system polityczny Państwa Polskiego gwarantował przestrzeganie praw obywatelskich i respektował zasady suwerenności Narodu.
Będziemy wspólnie dążyć do zmiany obecnej ordynacji wyborczej do Sejmu i wprowadzenia wyboru posłów w 460 Jednomandatowych Okręgach Wyborczych [JOW] aby umożliwić Polakom realną władzę nad wybranym posłem i przywrócić każdemu obywatelowi bierne prawo wyborcze.
Będziemy dążyć do takich zmian w ustawie o referendum , by wola Narodu wyrażona w sposób bezpośredni była bezwzględnie wiążąca dla wybranych wcześniej przezeń władz.
Będziemy wspólnie dążyć do ustanowienia społecznej kontroli nad działalnością wymiaru sprawiedliwości przez wprowadzenie zasady wybieralności sędziów i prokuratorów, wprowadzenie ław przysięgłych, kontroli Senatu nad działalnością sądów i przywrócenie instytucji rewizji nadzwyczajnej a także pełne nagrywanie wszystkich rozpraw sądowych oraz dopuszczenie do udziału w procesach stowarzyszeń obywatelskich.Tak nam dopomóż Bóg.
Nasze Porozumienie jest otwarte dla wszystkich, którzy uznają, iż źródłem wszelkiego zła i patologii w Państwie Polskim jest magdalenkowe porozumienie z 1989 roku usankcjonowane „konstytucją Kwaśniewskiego” w roku 1997.
Chodźcie z nami! Musimy iść razem! To ostatni dzwonek!

Póki jeszcze nie zginęła…..

Paweł Kukiz