Translate This Page Translate this page ترجم هذه الصفحة Преведи тази страница Tradueix aquesta pàgina 翻译此页 Prevedi ovu stranicu Preložit tuto stránku Oversæt denne side Isalin ang pahinang ito Käännä tämä sivu Traduire cette page Diese Seite übersetzen Μετάφραση αυτής της σελίδας תרגם דף זה Translate this page Terjemahkan halaman ini Traduci questa pagina このページを翻訳 Translate this page Tulkot šo lapu Išversti ši puslapi Vertaal deze pagina Oversett denne siden Traduzir esta página Traduce aceasta pagina Перевести эту страницу Prevedi to stran Преведи ову страну Preložit túto stránku Traducir esta página Översätt den här sidan Перекласти цю сторінку Phiên d?ch các trang này
Menu główne
· Home

forum.jpg


 

jakiprezydent.jpg

Warto przeczytac

Program

Naszą misją jest:    
          
 PRZYWRÓCENIE GODNOŚCI NARODOWI POLSKIEMU 
 
       I.GOSPODARKA   
 
.     Negocjacje z Komisją Europejską w sprawach dostosowania nowych regulacji prawnych na czas sanacji (odnowienia) Państwa Polskiego, z możliwością użycia groźby opuszczenia UE przez Polskę.
2.     Negocjacje z instytucjami finansowymi w sprawie moratorium na spłatę zadłużenia na najbliższych 20 lat. oraz anulowanie jego części 
3.     Interwencjonizm państwowy w odbudowie przemysłu stoczniowego, motoryzacyjnego i innych wcześniej utraconych sektorów /sektor enegetyczny itd/ 
4.     Wspieranie inicjatywy o Obywatelskim Obszarze Gospodarowania /prawo obywateli do całkowitej swobody gospodarowania w granicach ca. 33 tys. PLN dochodu rocznie/. (Rozwinięcie w: http://oburzeni.org.pl/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?192
5.     Zmiana polityki energetycznej, oparcie jej o własne zasoby (geotermia, gazyfikacja pokładów węgla, gaz łupkowy wydobywany zgodnie z zasadami ochrony środowiska i przy uwzględnieniu interesów lokalnej społeczności. 
6.     Wsparcie dla polskich firm innowacyjnych, ułatwienia w uzyskiwaniu patentów, współpraca ośrodków naukowych z biznesem. 
7.      Preferencje podatkowe dla wszelkich form przedsiębiorczości społecznej (obecnie Państwo poprzez restrykcyjny system podatkowy przyczynia się do powstawania bezrobocia i emigracji ekonomicznej).Niskie a powszechnie płacone podatki, bez państwowego aparatu represyjnego wobec podatników, płacenie podatków ze świadomością ich potrzeby dla dobra wspólnego. 
8.     Audyt dla zawartych umów handlowych, gospodarczych i politycznych   
 
II.USTRÓJ ADMINISTRACYJNY   
1.      Ustrój administracyjny Rzeczpospolitej powinien nawiązywać do fundamentów prawodawstwa Polski, którego ciągłość został przerwania wybuchem II w.ś., a której konsekwencją jest zniewolenie Narodu polskiego do dnia dzisiejszego.  
2.      Rozdzielenie władzy wykonawczej od ustawodawczej; Sejm wybierany kadencyjne powinien stanowić prawo i kontrolować rząd, rząd natomiast bez określonej kadencji powinien składać się z fachowców mianowanych, nabór w drodze konkursów. Posłowie nie powinni pełnić funkcji w administracji państwowej. 
3.      Senat – jeśli ma być  (jako wyższa izba Parlamentu), nie powinien pochodzić z wyboru jak Sejm, a z nominacji spośród ludzi posiadających głęboką wiedzę o gospodarce i polityce. 
4.      Reforma ustroju administracyjnego poprzez likwidację podwójnej administracji - Starostwa Powiatowe- Urzędy Wojewódzkie. Redukacja Urzędów Gminy wraz z ich poszerzeniem terytorialnym.  (Rozwinięcie w: http://oburzeni.org.pl/page.php?14
5.      Zakaz finansowania przez budżet partii politycznych.

6.      Dla usprawnienia zarządzania Państwem, w okresie restauracji państwa, udzielanie sejmowej  zgody na dekrety prezydenckie z mocą ustawy /zgoda odnawialna co pół roku/. 
7.      Reforma finansowania;  zmiana  przepływu aktywów na linii samorządy- Skarb Państwa – samorządy 
8.      Odpowiedzialność karno-skarbowa za błędne decyzje urzędnicze. 
9.      Odpolitycznienie instytucji państwowych i sądowych
10.    Przeorientowanie prac służb specjalnych w obszar ochrony polskich przedsiębiorstw, zasobów naturalnych, działań antykorupcyjne na styku państwo – przedsiębiorstwa, ochrona Państwa przed obcymi agenturami. 
11.    Zmiany w konstytucji pozwalające na większy udział opinii społecznej /zmniejszenie ilościowego progu referendum/, możliwość odwołań trutni sejmowych i samorządowych /kontrakty jako przyrzeczenia społeczne/ i inne zgodnie z oczekiwaniem społecznym. 
12.    Stygmatyzowanie dotychczas rządzących partii politycznych wraz z zakazem obejmowania kierowniczych funkcji państwowych i samorządowych. 
13.    Zmiana ordynacji wyborczej /JOW-y,/   
1. Małe okręgi wyborcze,
2. Wykluczenie list partyjnych; jedna lista wszystkich kandydatów,
 
3. Odstapienie od sondaży, bo nie ma kogo sondować gdyż wszyscy kandydaci są przedstawicielami całej społeczności danego JOW-u; obecnie sondaże są narzędziem manipulacji 
4. Wprowadzenie obowiązku obywatelskiego udziału w wyborach, 
5. Proste i jawne liczenie głosów; wygrywa w okręgu ten, kto ma największe poparcie, 
6. Prawo wyborców do odwołania swego posłańca w trakcie kadencji, 
8. Wprowadzenie obywatelskiej konsultacji i akceptacji nowych przepisów prawa poprzez e-voting w sieci. 
9. Ułatwienie obywatelowi startu w wyborach      
 

 IV. FINANSE   
1.      Obrona polskiej suwerenności gospodarczej i walutowej, przewrócenie państwu prawa emisja własnego pieniądza (obecnie czynią to banki komercyjne, pożyczając państwu pieniądze obciążone lichwą). Wzmocnienie pozycji banków polskich /renacjonalizacja/ 
2.      Redukcja kadr i wydatków w sferze rządowej /wprowadzenie do  samorządowych i rządowych instytucji autytów kadrowych i programowych/. 
3.      Dla małych i mikro przedsiębiorstw zwolnienia podatkowe na 3- 5 lat pierwszych lat działalności, wraz ze zdjęciem rygorów Kodeksu Pracy w tym okresie. 
4.      Ułatwienia i rozbudowanie kredytów na rozpoczęcie działalności gospodarczej /szczególnie popierającej powstające mikro i małe przedsiębiorstwa/ 
5.      Współodpowiedzialność banków za udzielone złe kredyty. 
6.      Zniesienie bankowej lichwy odsetkowej i kosztów ukrytych w innych opłatach. Zwiększenie ingerencji państwowych regulatorów przeciw lichwie i spekulacjom bankowym. 
7.      Deregulacje prawa w obszarach przedsiębiorczości i wolności obywatelskich , wspieranie projektów społecznych (waluta lokalna, wspólne ustalenia umowne, prowadzenie lokalnego biznesu na zasadach Gospodarki Zrównoważonego Rozwoju (znanej też pod nazwą Gospodarki Dobra Wspólnego). 
8.      Przekazanie większości obszaru i znaczących pieniędzy/dotychczas w dyspozycji samorządów terytorialnych/ na kulturę, sport i rekreację sektorowi NGO’s. 
9.      Zakaz dalszego zadłużania w każdym poziomie ustrojowym /samorzady, sfera rządowa/ 
10.    Relatywizowanie stóp podatkowych do obrazu kondycji gospodarczej /regresywność danin/. 11.    Wprowadzenie podatku katastralnego również dla związków wyznaniowych /podatek progresywny/. 
12.    Wprowadzenie dodatkowego podatku od wywożonego kapitału /w tym również dla banków/. Jednorazowe opodatkowanie firm zagranicznych korzystających ze zniżek podatkowych w razie opuszczenia polskiego obszaru gospodarowania 
13.    Wprowadzenie abolicji podatkowej z exluzją dla afer przeciw Skarbowi Państwa, szczególnie popełnionych przez osoby zaufania społecznego /politycy, policja, kapłani itp/ oraz funkcjonariuszy państwowych.   
 
V. WOLNOŚCI OBYWATELSKIE     
1.      Ruch  Oburzonych jest za poszanowaniem każdego życia, trwałości rodziny, zdrowia i bezpieczeństwa obywateli. Wychodząc z poszanowania wolności osobistej. Każdy powinien  kierować się odpowiedzialnością moralną i własnym wyborem, a nie skutkuje to karną ingerencją państwa.
2.      Efektywne działania w likwidacji deficytów demokracji – obligatoryjność wykonania referendów
3.      Ograniczenie zbędnych zakazów i nakazów, monitorowania i podsłuchów, powszechnego dziś inwigilowania społeczeństwa, w tym przez firmy komercyjne dla celów nachalnego marketingu.
4.      Zakaz reklam w powszechnie dostępnych mediach
5.      Ochrona swobód internetowych jako zasada. Jako cel – bezpłatny Internet będący źródłem niecenzurowanych informacji, upowszechniania kultury, postępu naukowo-technicznego oraz narzędzie edukacji społeczeństwa.
6.      Ogłoszenie amnestii z okazji nowego otwarcia polityczno-gospodarczego /za wyjątkiem czynów szczególnie szkodliwych dla Państwa i obywateli/. Link: http://markd.pl/afery-po-0-748-i-kadencja-rzadow/
7.      Redukcja kadr policyjnych, zwiększenie kontyngentu zawodowego wojska polskiego wraz ze wzrostem ich budżetu /sejmowa zgoda na uczestnictwo w misjach zagranicznych/. Umożliwienie mieszanych patroli /wojskowo-policyjnych/ prewencyjnych.
8.      Odpolitycznienie państwowych mediów masowych oraz zwiększenie ich dostępu dla organizacji pozarządowych oraz odpolitycznienie instytucji państwowych typu  Urzędy Skarbowe.

VI. OCHRONA ZDROWIA , SWIADCZENIA EMERYTALNE I SOCJALNE
1.      Podniesienie bezpieczeństwa obywateli w obszarze minimum socjalnego i bytowego /minimalny próg przychodów 1.200 pln dla osoby samotnej, 1000 pln na członka rodziny/ 
2.      Wraz ze wzrostem PKB zwiększenie świadczeń medycznych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i zapewnienie emerytury /minimalnej/ dla każdego obywatela Polski . 
3.      Obcięcie kominów emerytalnych. Zniesienie, bądź obniżenie większości przywilejów emerytalnych/maksymalna emerytura to dwukrotność średniego wynagrodzenia/  
4.      Ruch Oburzonych jest otwarty na inicjatywę Minimalnego Dochodu Gwarantowanego dla każdego obywatela. Jest to inicjatywa europejska, wychodząca z założenia, że rozwój sił wytwórczych (nowe technologie, automatyzacja produkcji i jej uprzedmiotowienie), a tym samym rozwój produkcji dóbr, towarów i usług trafia na barierę pobytu. Jesteśmy wszyscy dziedzicami zasobów Ziemi oraz kultury materialnej minionych pokoleń; MDG byłby dywidendą tych wartości 
5.      Baseny i hale sportowe bardziej potrzebne aniżeli autostrady 
6.      Zwiększenie świadczeń zapobiegających chorobom /sanatoria, prewentoria, ośrodki odwykowe przeciw używkom i uzależnieniom od Internetu itp/. 
7.      Otwarcie granic dla profesji deficytowych w kraju,  wraz z zachętami socjalnymi /lekarze, średni personel medyczny itp/. 
8.      Przyjazne kredyty mieszkaniowe dla młodych małżeństw oraz wsparcie budownictwa społecznego.


VII. SANACJA DOKTRYNY PRAWNEJ   
1.      Skuteczniejsza walka z rakiem  korupcji (rozwinięcie pkt 3 w link) 2.      Objęcie kontrolą społeczną urzędów sędziów i prokuratorów. Powrót do źródeł prawa więcej w: http://oburzeni.org.pl/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?210 
3.      Depenalizacja wykroczeń i drobnych przestępstw z zamianą na prace spolecznie użyteczne.
 4.      Podniesienia restrykcji karnych za przestępstwa przeciw mieniu i zdrowiu obywateli, a szczególnie przeciw przestępstwom pedofilii ze zwiększeniem kar dla osób zaufania społecznego /nauczyciele, politycy , stan duchowny, urzędnicy/. 

 VIII. ROLNICTWO I ZASOBY NATURALNE I 
 
EKOLOGIA   1.      
Wieloletnie moratorium na sprzedaż ziem polskich obcokrajowcom. (więcej: http://oburzeni.org.pl/page.php?36)
 2.      Polskie zasoby naturalne /kopaliny węglowodorowe, lasy, wody podziemne są własnością narodową i jako takie i nie wchodzą do międzynarodowego obrotu gospodarczego/
3.      Zaniechanie praktyk GMO 
4.      Promowanie tradycyjnego rodzinnego rolnictwa opartego o poszanowanie równowagi ekologicznej w środowisku
5.      Zakaz uboju rytualnego.
6.      Szczególny nadzór ekologiczny  wobec eksploatujących gaz i wody termalne oraz surowce odnawialne.

X. POLITYKA ZAGRANICZNA   
1.      Uznanie Klubu Bilderberg i jego  agend politycznych za wrogów POLSKI I ŚWIATA .
2.      Aktywne przeciwstawianie sie Nowemu Porządkowi Świata /NWO/ jako globalnej, przestępczej ideologii 
3.      Zwiększenie uczestnictwa w pomocy dla obszarów zagranicznej nędzy i ubóstwa.
4.      Odtworzenie budujących relacji z POLONIA ZAGRANICZNĄ, stworzenie  programów ułatwiających powroty dla reemigrantów.
 5.      Zacieśnienie więzi z krajami Grupy Wyszehradzkiej     
 
XI. OŚWIATA   
1.      Powrót do 8-letniej szkoły podstawowej, 5-letniej szkoły średniej i dostepu do studiów na podstawie egzaminów 
2.      Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do  współczesnych potrzeb gospodarki narodowej.
3.      Przywrócenie zawodowi nauczyciela służebnej funkcji dla Narodu
4.      Upowszechnienie nauczania ustawicznego i programów nauczania dla dorosłych, m.inn. poprzez Internet.
5.      Przywrócenie programów budujących dumę i świadomość z powodu odrębności historyczno-kulturowej Polski

  XV. OBSZAR INFRASTRUKTURY I ROZWOJU   
       To obszar niezwykle skomplikowany i trudny do prostego przedstawienia. 
       Øburzeni doskonale wyczuwają dzisiejsze niedostatki i ich historyczne źródła. To co stało  się z gospodarką polska w ostatnim ćwierćwieczu, przypomian hekatombę mającą swoje historyczne odniesienie jedynie  do potopu  szwedzkiego lub do zniszczeń wynikłych z uczestnictwa Polski w II w.ś. Bandytyzm gospodarczy spod znaku chicago boy’s[1]działający rękoma polskich zaprzańców ekonomicznych /K.Bielecki, L. Balcerowicz i im  podobni/ dokonali bezprecedensowej napaści na polską gospodarkę dokonując zawłaszczeń mienia narodowego pod ideologią walki z komunizmem.
       Wypuszczono krew z organizmu Polski, kładąc trupem dziesiątki tysięcy drobnych przedsiębiorców [2], oddając większość dóbr pod zarząd innych nacji. Dokonano mordu na prawie, odrywając go od jego elementarnej podstawy – naturalnego poczucia sprawiedliwości. Miast wrogich armii po kraju grasują windykatorzy majątkowi i wyposażone w duże  plenipotencje, nieprzebrane rzesze urzędników, którym z natury rzeczy jest obojętne w czyim imieniu sprawują służbę, bo istotą ich działań jest zachowanie zgodności z przepisami.  
        Z olbrzymią nadzieją społeczeństwo spogląda w strone polskiego Kościoła Katolickiego, który wprawdzie wyszedł  z II w.ś. niezabrudzony moralnie, jednak zabrakło mu sił do odparcia ideologii konsupcjonizmu i rozmywania godności Polaków. Uwikłany w haniebne zarzuty seksualnych i  gospodarczych przestępstw, pazerny na dobra doczesne, chwilowo stracił orientację w rozpoznawaniu celów podstawowych misji do której został powołany[3].   
        Ruch Øburzonych trafnie zdiagnozował przyczyny zniszczenia polskiej  gospodarki i posiada sporo koncepcji na jej uzdrowienie z zachowaniem prawa podstawowego – prawa do zachowania godności ludzkiej.   Repolonizacja strategicznych dla kraju obszarów gospodarownia /kluczowy przemysł, sektor bankowy/, zbliża Øburzonych do wspólczesnej prawicy.   Odkrywa na nowo historiografie Feliksa Konecznego, Romana Dmowskiego, koncepcje gospodarcze Jerzego Zdziechowskiego czy profetyczną literaturę T. Dołęgi -Mostowicza i wiele innych ponownie odkrywanych idei, a wymazywanych z dziedzictwa myśli polskiej przez okres komunizmu i epokę neokolonializmu.   Uwolnienie potencjału społecznego spod nadregulatywności prowadzącej do uwiądu rynku pracy i zaniku sfery mikro-gospodarowania – zasadniczej dla suwerenności wewnętrznej spoleczeństwa polskiego – to nasz głowny kierunek polityczno- gospodarczy.   Przywrócenie konstytucyjnemu suwerenowi jego praw odbywa sie wg nas za pośrednictwem głebokich reform ekonomicznych.                
 
[1] F. Milton z doktryną szoku, to przedłużenie polityki kolonialnej w nowej formie i przy użyciu banków zamiast czołgów 
[2] liczba samobojstw na tle gospodarczym przekracza 6 tys rocznie 
[3] nadzieję upatrujemy w nowym pontyfikacie papieża Franciszka i oddolnych ruchów reformatorskich w łonie hierarchów polskich.
 
 
www.oburzeni.org.pl
www.ruchoburzonych.org.pl


stat4u
Witaj
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
[ ]

Motto

Modlitwa
...Przywróć nam chleb z polskiego pola,
Przywróć nam trumny z polskiej sosny.
Lecz nade wszystko - słowom naszym,
Zmienionym chytrze przez krętaczy,
Jedyność przywróć i prawdziwość:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość - sprawiedliwość.
Niech więcej Twego brzmi imienia
W uczynkach ludzi niż w ich pieśni,
Głupcom odejmij dar marzenia,
A sny szlachetnych ucieleśnij....

Julian Tuwim

Online
Gości: 2
Użytkowników: 0
Na tej stronie: 1
Użytkowników: 175, Najnowszy: MarekGymn

Poczta

mail.jpg


Strony Patriotyczne


Licznik
Dzisiejsze odwiedziny tej strony...
ogółem: 0
unikalnych: 0

Dotychczasowe odwiedziny tej strony...
ogółem: 52351
unikalnych: 21234

Wszystkich odwiedzin serwisu...
ogółem: 215749
unikalnych: 78125